Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

In het kort

Heb je vragen over Stadsbroek en IJsselvizier? Misschien staat het antwoord op jouw vraag op deze pagina.

Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar stadsbroekenijsselvizier@zwolle.nl. We beantwoorden je vraag dan zo snel mogelijk!

Wat zijn inspiratievoorbeelden?

De gemeente Zwolle maakte een aantal inspiratievoorbeelden. De gemeente verbeeld zich hierin wat de mogelijke invulling van de gebieden zou kunnen zijn. De inspiratievoorbeelden zijn bedoeld om het brede gesprek op gang te brengen. Het zijn géén beleidsopvattingen van het college. De gemeente kan tijdens het maken van de richtinggevende uitspraken afwijken van de inspiratievoorbeelden. De gemeente kan ook nieuwe elementen toevoegen.

Waarom kiest de gemeente voor deze inspiratievoorbeelden?

Deze inspiratievoorbeelden bieden vanuit de geschiedenis bekeken een aantal logische vervolglijnen voor het goede gesprek over de toekomst.

Kiest de gemeente voor woningen of voor natuur in Stadsbroek en IJsselvizier?

In de participatie staan alle mogelijke inspiratievoorbeelden en ideeën open voor discussie. Om het participatieproces de ruimte te geven past het niet om deze vraag nu al te beantwoorden.

Hoe verhouden de inspiratievoorbeelden zich tot de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle?

De Verstedelijkingsstrategie gaat uit van warme harten-strategie op regionaal,
subregionaal en plaatselijk niveau. Hierin vinden nieuwe stedelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk plaats binnen bestaand bebouwd gebied. Als dat niet helemaal kan ook daarbuiten. Ook moet bij een toekomstige inrichting worden uitgegaan van klimaatbestendigheid en waterveiligheid.

Hoe wordt het resultaat van de participatie ‘gewogen’ bij het maken van de richtinggevende uitspraken?

In de Verkenning Stadsbroek en IJsselvizier wordt de omgeving en de stad bewust in deze vroege fase betrokken. Dat heeft als voordeel dat er voor opvattingen en ideeën volop de ruimte is. Vanaf het begin nemen we deze mee. Nadeel hiervan is dat we verwachten dat niet alle ideeën en wensen uiteindelijk een plek krijgen.

Wanneer we de verkenning met de vaststelling van richtinggevende uitspraken afsluiten, volgt verdere visievorming en wettelijke planvorming. Dan worden zaken concreter en vragen we inwoners opnieuw mee te denken. Dan vindt verdere toetsing aan wettelijke kaders plaats. In de participatiefase van de Verkenning Stadsbroek en IJsselvizier geleverde bijdrage kan dan toch nog afvallen. Dit vraagt om een goede communicatie en verantwoording.

Mag je ook meedenken en ideeën indienen als je niet in Zwolle woont?

Jazeker. Vooral voor de (inwoners van) buurgemeenten Kampen en Zwartewaterland kunnen we ons voorstellen dat ze ook interesse hebben om mee te denken en ideeën in te brengen.

Hoe kunnen geïnteresseerden eigen ideeën inbrengen?

Dit kan online via de website en op de bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 22 februari voor Stadsbroek en op 23 februari voor IJsselvizier.

Heeft de gemeente de inspiratievoorbeelden samen met inwoners gemaakt?

Nee, de gemeente heeft deze inspiratievoorbeelden gemaakt.

Hoe worden alle ideeën behandeld?

De uitkomsten van de participatie-activiteiten nemen we mee in een uitgebreid participatieverslag. Dit verslag gebruiken we bij het maken van keuzes door de gemeente in de vorm van richtinggevende uitspraken.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de participatie?

Deze verwerken we in een participatieverslag. Dit verslag gaat naar het college en naar de gemeenteraad. De gemeente betrekt het verslag bij keuzes over de toekomst van Stadsbroek en IJsselvizier. We leggen die keuzes vast in richtinggevende uitspraken. Vervolgens nemen we deze op in de eerstvolgende aanpassing van de Omgevingsvisie.

Wat zijn richtinggevende uitspraken?

Richtinggevende uitspraken geven richting aan het omgevingsbeleid voor deze locaties. Ze bepalen daarmee wat er wel en niet gewenst is in de gebieden.

Hoe zwaar tellen de resultaten van de participatie?

In de ontwikkeling van Stadsbroek en IJsselvizier betrekken we de omgeving en de stad vroeg. Ons doel is om zoveel mogelijk opvattingen en ideeën in beeld te krijgen. Deze opvattingen en ideeën nemen we mee in de visievorming voor deze gebieden. Dit leidt tot richtinggevende uitspraken. Niet aan alle ideeën en opvattingen kunnen we invulling gegeven. De richtinggevende uitspraken zijn de eerste stap. Daarna volgen we de volgende stappen. Bekijk hier de stappen.

Binnen wat voor een tijdsperiode gaat er iets met de gebieden gebeuren?

Of er iets met de gebieden gaat gebeuren moet uit de verkenning blijken. Als er iets met de gebieden gaat gebeuren dan moeten we het beleid aanpassen en nieuwe plannen maken. Voor het tijdspad zijn we afhankelijk van initiatiefnemers en partijen die de ontwikkelingen moeten uitvoeren. Tot die tijd verandert het niet.

Hoe zit het met het Nationaal Landschap IJsseldelta?

Zowel IJsselvizier als het grootste deel van Stadsbroek vallen onder het Nationaal Landschap IJsseldelta. In de Omgevingsverordening van provincie Overijssel zijn regels opgenomen voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta.

Welke kansen voor nieuwe ontwikkelingen liggen er in het gebied?

In de inspiratievoorbeelden hebben we een aantal onderdelen uitgelegd die kansen bieden voor Stadsbroek en IJsselvizier. Wij verwachten dat de participatiefase nieuwe kansen aan het licht brengt. Wij nodigen iedereen uit om zijn of haar mening te geven.

Kan er woningbouw komen in Stadsbroek en IJsselvizier?

Tijdens deze fase staan alle mogelijke ideeën open voor discussie. We willen zo breed mogelijk onderzoeken wat de plekken voor Zwolle kunnen betekenen. We maken in deze fase nog geen keuzes. Dus ook niet of er woningbouw komt.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel