Spring naar inhoud

2. Oerlandschap

Dit inspiratievoorbeeld neemt ons mee naar de oorsprong. Toen Mastenbroek nog geen polder was. Het was toen een uitgestrekt moerasgebied: waterig en met bomen. De polder Mastenbroek heeft de vorm van een driehoek. Elke zijde van de driehoek heeft iets eigens.

Langs de IJssel lagen oeverwallen. Met stroomruggen, hogere delen en bomen. Langs het Zwartewater zag je kleine waterstromen of rietes. Deze lagen haaks op de rivier en voerden het overtollige water van het moerasgebied af. Denk aan het Rietpark of het water langs de Ruimzichtweg. Aan de rand van de Zuiderzee groeiden aanlandingen door riet, wilgen en elsen, Hier kwamen later de Kampereilanden uit voort. Drie verschillende zijden, met elkaar een natuurlijk systeem van hoogteverschillen, waterhuishouding en beplanting.

Zwolle ligt in een delta van rivieren en weteringen. De stad is kwetsbaar voor klimaatverandering. Dit inspiratievoorbeeld gaat er van uit dat het landschap voor de ontginning kansen biedt. Kansen om Zwolle robuuster en adaptiever te maken voor klimaatverandering. Het gebied wordt wederom onderdeel van rivieren en weteringen. Bij veel regen en opstuwing van het water van het IJsselmeer kunnen we hier tijdelijk water opvangen.

 

Stadsbroek

We bereiden er ons op voor dat dijken op de lange termijn (jaar 2100), ondanks verzwaring, af en toe overstromen. We richten ons daarom op de gevolgen. We leggen een lage kade aan tegen Stadshagen in het verlengde van de bestaande geluidswal die ook een waterkerende functie heeft.

Water kan dan de dijk over stromen, maar de schade in het achterliggende gebied wordt beperkt. Het overtollige water vangen we op totdat het waterpeil in de rivieren zakt. Als het gezakt is pompen we het water weer uit het gebied. Dit gebeurt niet vaak. Misschien eens in de 25 of 50 jaar. Als tijdelijke berging van te veel aan water kan dit bebouwde delen van de stad beschermen tegen overstromingen.

Het gebied gaat terug naar de moerasachtige sfeer van eeuwen geleden. De grondwaterstand wordt verhoogd. Het wordt een nat natuurgebied waar extensieve recreatie een plek krijgt. Dit is een vorm van recreatie die in harmonie is met de natuurwaarden. Denk aan vlonderpaden, laarzenroutes en soms wat activiteiten op aan te brengen terpen. En misschien kan het gebied een functie krijgen als grondstoffenbank. Voor het verbouwen en oogsten van natuurlijke bouwmaterialen als riet, olifantengras, wilgentenen en lisdodde.

IJsselvizier

In dit inspiratievoorbeeld wordt IJsselvizier onderdeel van het watersysteem van Stadshagen. Als een tweede Rietpark. Het maakt Stadshagen en Westenholte minder kwetsbaar voor wateroverlast. Het gebied wordt natter. De Zalkerdijk wordt meer zichtbaar als dijk. Ook hier kunnen op verhoogde terpen aanvullende functies komen.

Visuele weergave van het inspiratievoorbeeld Oerlandschap

Login om verder te gaan
refresh

Cancel