Spring naar inhoud

Stemmen

laden...
0
0
0
0
0
0

Status

Je kon tot en met 26 februari reageren.

Weidevogellandschap

Door: Milieuraad Zwolle
26 februari 2023

Vochtig laagland, broodnodig voor vogels, voor ons en onze kinderen

Weidevogellandschap, broodnodig voor vogels, voor ons en onze kinderen.
Door Natuurplatform Zwolle.
 (Foto's illustratie, bron: Wikipedia)

“Broek” betekent ‘vochtig laagland, moerassig gebied”. In Nederland is dit landschapstype (half-natuurlijk grasland) sinds 1900 met 93% in oppervlakte afgenomen. Alleen al dit feit is reden voor behoud én verbetering ervan in Stadsbroek en IJsselvizier. Daarbij sluit dit bij alle ambities voor natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, zoals deze zijn beschreven in de Omgevingsvisie.
-        Zowel Stadsbroek als IJsselvizier liggen in Nationaal landschap IJsseldelta met hoge landschappelijke waarden.
-        Aan IJsselvizier worden waardevolle natuurwaarden toegekend en in Stadsbroek is ca 30 ha als nieuwe natuur ingericht. Beide gebieden grenzen direct aan Natura 2000.
-        Het grootste deel valt binnen de stedelijke hoofdstructuur en daaraan wordt geen bebouwing toegevoegd.
-        De gemeente Zwolle streeft naar Brede Welvaart, de hoeveelheid natuur is hiervoor een indicator.
-        Inrichting, beheer en onderhoud als vochtig gebied draagt bij aan de klimaatopgave. In de vorm van overloopgebied in de groenblauwe structuur en bij herstel landschapsbiotoop (passend in deltaplan biodiversiteit).
-        Water en bodem zijn een sturend principe in de ruimtelijke ordening (opgenomen in coalitieakkoord van huidige kabinet).
 
Onze keuze voor weidevogellandschap onderbouwen we in een nadere uitwerking die we medio maart naar de gemeente sturen. We plaatsen onze bijdrage ook op www.milieuraadzwolle.nl.

Argumenten

Argumenten voor

Nog geen reacties geplaatst

Argumenten tegen

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan
refresh

Cancel