Spring naar inhoud

Stemmen

laden...
0
0
0
0
0
0

Status

Je kon tot en met 26 februari reageren.

Stadsbroek groen houden

Door: Gert Stadsbroek Natuurlijk
13 februari 2023

Stadsbroek inrichten als groen uitloopgebied voor Stadshagen. Dus geen woningbouw

Stadsbroek Natuurlijk

Geacht College,

Zoals u misschien bekend is, verzet het Comité Stadsbroek Natuurlijk zich al ruim 20 jaar tegen de plannen voor woningbouw in dit fraaie en voor Stadshagen zo belangrijke stukje polderlandschap. 

Toch heeft de gemeente bij het vaststellen van de Omgevingsvisie Zwolle 2030 aangegeven dat ze de mogelijkheden van woningbouw in Stadsbroek en IJsselvizier willen onderzoeken. 

Uiteindelijk is met ons afgesproken dat er twee scenario’s voor Stadsbroek zouden worden verkend, één met een volledig groen gebied en één met circa 500 woningen. De gemeente heeft echter nu gekozen voor vier scenario’s c.q. inspiratie voorbeelden. 

Wij begrijpen natuurlijk ook dat de gemeente, gezien de krapte op de woningmarkt, op zoek is naar locaties in Zwolle waar in de toekomst gebouwd kan gaan worden. Maar Stadshagen heeft daar al een zeer grote bijdrage aan geleverd en er zijn in het structuurplan 2012-2020 andere, meer voor de hand liggende gebieden genoemd, waar deze woningbouw veel beter kan plaats vinden.

Stadshagen heeft juist meer behoefte aan extra groen, bijvoorbeeld aan een groot uitloopgebied, daar is Stadsbroek zeer geschikt voor.  Naar onze mening moet de vraag dan ook niet zijn wat kan Stadsbroek betekenen voor Zwolle, maar veel meer: wat kan Stadsbroek betekenen voor Stadshagen!

De volgende aandachtspunten zijn voor ons van belang om tegen woningbouw in dit gebied en juist voor meer groen te pleiten: 

1.     De nu al aangewezen bouwlocaties in Zwolle zijn ruim voldoende om het beoogde bouwvolume tot 2030 van 10.000 woningen te halen.
2.     Stadshagen heeft straks, inclusief de Tippe, ongeveer 35000 inwoners, iets meer dan Zwolle Zuid, maar met het zelfde oppervlak. In Zwolle Zuid beschikt over een ruim uitloopgebied met onder andere het voormalige landgoed Zandhove van ca 50 ha. Stadshagen heeft echter 50 ha minder groen dan Zwolle Zuid. Het is daarom reëel om ook voor de bewoners van Stadshagen Stadsbroek (ook 50 ha) als een groen uitloop gebied/park in te richten.
3.     Om het grote verlies aan natuurwaarden door de bouw van Stadshagen te compenseren is tot dusverre slechts 33 hectare ingericht rondom de Stadskolk, dat is minder dan 5% van de oppervlakte van Stadshagen
4.     Wij achten het van groot belang voor de leefbaarheid  van Stadshagen en het welzijn van haar bewoners, dat er een natuurlijke omgeving en ruim uitloopgebied aanwezig is. De huidige waarde van Stadsbroek moet voor de bevolking van Stadshagen behouden blijven en kan en moet verder uitgebreid worden.
5.     Stadsbroek is ook uitermate geschikt voor duurzame (natuur inclusieve) landbouw in plaats van de intensieve wijze waarop een groot deel van Stadsbroek nu alleen als mest uitrij- en gras win gebied wordt gebruikt. Gezien de huidige stikstof crisis ligt hier een geweldige kans.
6.     Daarnaast biedt Stadsbroek vele mogelijkheden om de biodiversiteit te verhogen. Bijvoorbeeld door bosschages, heggen, bloemrijke graslanden en moerassige delen aan te leggen en is het gebied mogelijk geschikt voor het sterk gesubsidieerde project “Redt de Grutto”
7.     Het is van belang om de bijzondere cultuurhistorische waarden, onderdeel van Nationaal Landschap IJsseldelta, te behouden. Al in 2002 heeft de gemeente raad besloten om Stadsbroek vanwege deze waarden niet te bebouwen.
8.     In meerdere klankbordgroepen zoals Stadshagen 2, Noordelijke Stadsrand en Milligerplas is dit standpunt steeds bevestigd en werd met name ook de open ruimtelijke verbinding tussen Milligerplas en Zwarte Water van groot belang gevonden

Wij zijn van mening dat de scenario’s/inspiratie voorbeelden 3 (lange lijnen met 500 woningen) en 4 (Stadsringen met 2500 woningen), afbreuk doen aan de huidige natuur- en cultuurhistorische waarden en de geschiktheid van Stadsbroek als groen uitloopgebied.

Als Stadsbroek Natuurlijk spreken we onze sterke voorkeur uit voor scenario 2 (Oer landschap) als water buffering en recreatie - uitloopgebied voor alle bewoners van Stadshagen. Maar een combinatie van scenario 1 (actief beheer) en 2 is ook een prima optie, waarbij de natuur inclusieve landbouw onderdeel wordt van het Oer landschap.

 

Namens Stadsbroek Natuurlijk

Gert Jansema, voorzitterArgumenten

Argumenten voor

Kees | 15 februari 2023 10:17

Wij zijn bewoners direct aan het groen van Stadsbroek. In Stadshagen is veel te weinig groen voorziening. Als er nog meer woningen komen, zou er nog meer groen moeten komen. Immers elke bewoner van een stad heeft recht op voldoende ontspanningsruimte buiten. Maar als we die ruimte gaan bebouwen, komt er een te scheve verhouding hierin. Dus wij stemmen voor scenario 2. Dat wil zeggen Oer landschap. Mede ook denkend aan veiligheid, namelijk ruimte voor water.

Reageren
Caspar | 27 februari 2023 12:06

De bovenrand van Stadsbroek is uniek eeuwenoud landschap. Hou woningbouw daar ver vandaan. Een paar honderd extra woningen maken het verschil niet, dit unieke landschap wel. De huidige maar zeker toekomstige generaties zullen ons dankbaar zijn.Gerhard | 15 februari 2023 17:47

Ook mijn sterke voorkeur gaat uit naar het behoud van een groen en natuurlijk Stadsbroek, als uitloopgebied van de wijk Stadshagen. Alle argumenten daarvoor, zoals verwoord door de werkgroep Stadsbroek Natuurlijk, onderschrijf ik volledig. Ik zie het gebied vooral ook als unieke ecologische verbinding tussen de Milligerplas, het Zwarte Water en het verderop gelegen Westerveldse Bos, waar nu nog ontelbaar veel vogels gebruik van maken en hun habitat vinden. Doodzonde als dat zou verdwijnen!

Reageren


Jan | 16 februari 2023 17:08

Ik ben het volkomen eens met het standpunt om Stadsbroek in te richten conform het 2e scenario, eventueel aangevuld met het 1e scenario.
Stadshagen heeft behoefte aan ontspanning in een groene omgeving.
Wandelend door Stadshagen kun je niet anders constateren dan dat er een enorm tekort is aan natuur.
Het comité Stadsbroek Natuurlijk, onder voorzitterschap van Gert Jansema, heeft mijn gevoelens en wensen op een uitstekende wijze verwoord.
Ik sluit mij volledig aan bij hun argumenten.

Reageren


Bas | 21 februari 2023 21:44

Ook wij sluiten ons aan bij de visie van Stadsbroek Natuurlijk en zijn het geheel eens met de opmerkingen van Kees en Gerhard.

Reageren


Henk | 15 februari 2023 17:11

Ook wij wonen aan de groene rand van Stadshagen en willen dit graag zo houden9

Reageren


Henk | 15 februari 2023 17:14

Per ongeluk op verzenden gedrukt. Er is veel te weinig groen in Stadshagen e wij kiezen dus ook voor scenario 2.
Oerlandschap en ruimte voor water.

Reageren


Bert | 16 februari 2023 17:26

Als bewoner van stadshagen onderschrijf ik de standpunten van Stadsbroek Natuurlijk.

Reageren


Rob | 20 februari 2023 15:20

Als direct betrokkenen aan het gebied en als betrokkenen inwoners van Stadshagen is bebouwing in dit groene gebied onwenselijk. Stadshagen heeft behoefte aan voldoende "GROEN" en dit wordt door deze plannen volledig en onnodig te niet gedaan.

Reageren


Kor | 26 februari 2023 14:34

Graag sluit ik mij volledig aan bij de de visie die Stadsbroek Natuurlijk heeft ingediend.

Reageren


Hans | 15 februari 2023 15:30

Ik sluit me aan bij de reactie van Gert Jansema en Kees

Reageren


paul | 17 februari 2023 15:04

De Stadsbroek moet natuurlijk blijven, nog meer natuurlijk worden. Met evt enkele wandelpaden zou dit voor mij en alle bewoners van Stadshagen een heerlijk, gezond en natuurlijke ontspanningsgebied dichtbij de stad zijn en blijven.

Reageren


Paul | 17 februari 2023 17:01

Geheel eens met de opmerkingen van Stadsbroek Natuurlijk en alle medebewoners van dit deel van Stadshagen.

Reageren


Gerrit | 19 februari 2023 10:16

Kijkende naar de gehele omgeving van de wijk Stadshagen doen we inderdaad iets fout. De stenen kolossen van de stedenbouw doet denken aan industriegebieden.veel steen weinig groen. Ik kan me dan ook niet vinden in weer een gedeelte met enkel huizenbouw. Tijd om nu toch echt het accent te leggen op groen. Hanteer meer groen zones gemeente. Zeker in stadshagen. Kijk nog eens terug naar de idealen “Mosterd”
Zijn inbreng gaf ooit de stad Zwolle Groenstad Europa. Dus ik schaar mij achter Jansma.

Reageren


Joyce | 21 februari 2023 13:32

Wij sluiten ons aan bij de visie van Stadsbroek Natuurlijk.

Reageren


Jan | 21 februari 2023 21:41

Nancy en Jan
Ook wij sluiten ons volledig aan bij de visie van Stadsbroek Natuurlijk.

Reageren


Peter | 22 februari 2023 15:23

Ik sluit me aan bij de visie....Stadsbroek Natuurlijk

Reageren


Peter | 26 februari 2023 23:04

Mijn voorkeur gaat eveneens uit naar scenario 2. Natuurlijk houden voor een evenwichtige balans.

Reageren


marjo | 26 februari 2023 18:09

ook ik sluit me aan bij de visie van Stadsbroek natuurlijk.

Reageren


Cilia | 26 februari 2023 22:53

Ik sluit me aan bij de Visie van Stadsbroek natuurlijk.

Reageren


Argumenten tegen

Enno | 26 februari 2023 15:33

Stadsbroek is een uniek stukje Zwolle en dient behouden te blijven voor de bewoners van Stadshagen. Geen bebouwing maar groen voor mens en natuur.

Reageren


E.A.W. | 26 februari 2023 16:23

Elke dag wandelen we met de hond langs de Milligerplas en de Werkerlaan. Heerlijk groen, fris, weinig verkeer, puur natuur.
Heel jammer als dit zou verdwijnen. Stadsbroek natuurlijk moet natuurlijk blijven.

Reageren


Garry | 26 februari 2023 16:30

De beleidsbepalers moeten het recent verschenen rapport van de FAO gaan lezen(voedsel schaarste) ook de rapportage van Leo Onderwater( niet bouwen in de vruchtbare delta)

Reageren


hannie | 26 februari 2023 22:49

ook ik sluit me aan bij de visie van Stadsbroek natuurlijk

Reageren


Robert | 26 februari 2023 23:51

Groen gaat voor!

Meer groen en bomen in Stadshagen.
Het stukje bos Noord Oost van de Milligerplas behouden en uitbreiden. De weilanden Noord Oost van de plas behouden met het fijne wandel doorsteekje naar de dijk. Het is een prachtig stuk natuur wat zeker uitgebreid mag worden. NIET met woningen WEL met groen.

Stadshagen heeft te weinig groen. Te weinig mooie wandelparken. Jammer. Geef de bewoners meer natuur en ontspanning. De wijk is groot zat inmiddels.

Reageren


Login om verder te gaan
refresh

Cancel